Aktualności

20 maja 2020 14:06 | Aktualności

Statut

                                                                                                Załącznik nr.1 do Uchwały nr. XXIII/149.2020 r.

                                                                                                 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 maja 2020 r.

                                                                                                   Zmiana Uchwały nr.  LI/338/2018 r.

                                                                                                 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018 r.

                                                                                           Zmiana Uchwały nr.III/262006r.

                                                                                         Rady Gminy Brzeziny  z dnia 28 grudnia 2006r.                                                                                                                                                                                                                           

                                         Statut

 

 

                                                            I. Postanowienia ogólne

  § 1

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu nr. 33 działa na podstawie:

 

    1.ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(t .j. Dz. U. z 2019 r.           poz.1479),zwanej dalej ustawą,

 

     2.ustawy z dnia 25października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej ustawą,

 

     3.ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571,poz.1815),zwanej dalej ustawą,

 

 

                                                                                                     § 2

 

      1.Organizatorem Biblioteki jest Rady Gminy w Brzezinach.

      2.Biblioteka jest instytucją działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury     prowadzonego przez organizatora.

       3.Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu.

       4.Biblioteka posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Przecław nr 33.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Brzeziny, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.
 3. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej napis: „Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu ’’.

 

                               I. Cele i zadania Biblioteki

 

 

§ 4

 

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.

§ 5

 

Do szczegółowego zakresu działania  biblioteki publicznej Gminy Brzeziny należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej gminie,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu , wypożyczaniu do domu oraz wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 5. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 6. podejmowanie działań i koordynowania prac służących unowocześnianiu Biblioteki.
 7. tworzenie warunków do rozwoju społeczności kulturalnej

 

§ 6

 

Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikających z potrzeb środowiska.

 

 

                    II.Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 7

 

 

 1. Biblioteką kieruje Kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działalności instytucji.
  1. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

§ 8

 

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.
 2. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz w zakresie działania poszczególnych stanowisk pracy, określa w regulaminie organizacyjnym Kierownik Biblioteki.

 

§ 9

 

 1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i uprawniających do zajmowania określonych stanowisk.
 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

                                                                                Biblioteka może prowadzić:

 

 1. Wypożyczalnie , czytelnię, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne, filie biblioteczne, czytelnie internetowe, zespoły zainteresowań służące zaspokojeniu potrzeb środowiska
 2. Przy bibliotece, filiach , punktach bibliotecznych mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

§ 10a

 

                                       W ramach Gminnej Biblioteki Publicznej  w Przecławiu działa:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1. Filia Biblioteczna w Gałkówku- Kolonii.

 

 

§ 11

 

 

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowaną na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 

                                 III. Majątek i finanse

 

§ 12

 

 1. Organizator zapewnia warunki działalności i  rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

 

                                               IV. Cele i zadania biblioteki

 

 

§ 13

 

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie , opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Brzeziny

 

§ 14

 

Do szczegółowego zakresu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu głównej biblioteki publicznej Gminy Brzeziny należy:

 1. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej gminie.
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu , wypożyczanie do domu oraz wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 5. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
 6. podejmowanie działań i koordynowania prac służących unowocześnieniu biblioteki,
 7. tworzenie warunków dla rozwoju społeczności kulturalnej

 

 

§ 15

 

Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikający z potrzeb środowiska.

 

 1. Biblioteka może pobierać opłaty za :
  1. nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  2. uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

 

 

                                V.Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

 1. Przekształcenia, likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy na warunkach i trybie określonym w ustawie.
 2. Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.

 

Przeczytano: 115 razy. Wydrukuj|Do góry